Slamet…Slamet….Slamet…

Cerkak Andri Saptono*
kepacak ana jagad jawa Solo Pos 18/7

Swara telepon mbrengkal turuku sing ora angler. Karo ngelapi iler tak saut hape sing ana meja. Tak sawang nomer kantor sing murup abang iku. Tumon, jam papat esuk kantor nelpon aku?
“Halo…” Suara satpam Marzuki mangsuli dhisik.
“Ana apa pak Marzuki? Saiki isih jam papat lho pak!”
“Ngapunten pak. Ketiwasan. Kahanan kantor ketiwasan…”
“Ketiwasan apa? Ngomong sing cetha pak!”
“Nyuwun pangapunten sak derengipun. Kantor nembe mawon dibabah maling, pak!”
Aku meneng sedhela. Nata ambegan supaya landung. Warta iki ora warta biyasa. Apa maneh warta kantormu kebabah maling. Nanging, tetep tak wangsuli kanthi kalem.
“Ya, uwis pak. Aku tak budhal rana saiki. Rasah grusa-grusu dhisik!”
“Nggih, pak. Nyuwun pangapunten sak ageng-agengipun. Kula ampun dipecat nggih pak.”
Tak tata ambeganku. Tak jawab nganggo jawaban sing nglegani satpamku kuwi. “Yen sampeyan ora katut masalah iki, mestine aku ora bakal mecat pak Marzuki. Nggih ta?”
“Nggih Pak. Leres.”
Tak tutup hapeku. Alon-alon medhun saka dipan jalaran lara migren ana sirah marakne rada kliyengan. Banjur tak untal pil sing gedhene sak driji saka Sin She sing jarene luwih ampuh ketimbange aspirin.
Nalikane teka kantor, wis akeh wong sing kemruyuk neng kono. Katon polisi nalekne pita kuning pembatas, supaya wong sing ra berkepentingan ora mlebu. Apa maneh kantorku iki celak karo dalan gedhe, wong-wong sing pengin weruh pada teng pecungul pengin nonton.
Pak Marzuki, sing ngerti aku wis teka, marani nganti kedandapan. Raine pucet nalikane laporan marang aku.

“Ketiwasan! Brankase arta digondol maling pak.”
“Liyane apa maneh?”
“Alhamdulillah… eh, maksud kula, keleresan namung brankas arta kemawon. Mboten wonten dokumen penting ingkang ical.”
Setunggaling petugas polisi uga nyedaki aku.
“Panjenengan, pejabat direktur perusahaan niki?”
“Nggih, leres, pak polisi.”
“Wonten perangan pitakonan ingkang kula suwun keteranganipun kangge penyelidikan. Mangga tumut kula.”
Aku ngetutke lakune polisi kuwi menyang mobil van sing di parkir ana ngarep kantor. Aku dijak mlebuh njero mobil kuwi. Neng njero wis ana polisi liyane sing nunggu aku.
“Kula, AKBP Galuh saking Polres Sukatilang, Surakarta. Perampokan niki dilaporaken sakderengipun sholat Subuh. Miturut keteranganipun pak satpam, malingipun setunggal ingkang ngamplengi satpam nganti semaput, banjur saged njebol lawang kantor terus mendhet brankas.”
Aku mantuk-mantuk ngrungokake critane pak polisi mau.
“Cacah pinten totalipun kerugian ingkang pun ilang?”
Tak sebutne apa yang sing dakelingi ana njero brankas mau, ana duit pirang atus yuta, lan emas batangan duweke klienku. Dakcritakne kanthi turut lan puput.
“Sampun cekap. Mangke menawi ingkang prelu kula celuk panjenengan wonten kantor. Sanggup, nggih?”
“Nggih pak. Maturnuwun kaliyan pituluganipun,” sauranku karo salaman marang dheweke.
Banjur aku mlebu kantor sing lagi wae dibabah maling kuwi. Pintu jati ngarep kuncine dijebol linggis kanthi kasar. Ana tlipak endut neng njogan keramik.
Nganti awan aku isih ana kantor. Para pegaweku teko, sekretarisku, bendahara, wakil direksi nganti Personalia, melu prihatin musibah iki.
Minarni, sekretarisku dakceluk. Aku kandha yen pengin arep ngenekne rapat direksi mengko sore.
“Nggih pak. Mangke kula siapaken sedayanipun.”
“Sawetara, yen ana sing nggoleki lan pengin ketemu, ditunda wae. Utawa kandhaa aku ora ana. Tur aja nganti lali yen rapat, dielingne aku ya!”
Aku bali muleh. Aku butuh ngaso. Insomnia marakne awakku ra isa turu lan dadi kuru. Apa maneh iki ditambahi masalah kantor kemalingan iki.
Nanging neng omah aku ora isa turu, mung kliyepan wae. Nganti ana telepon saka sekretarisku, aku durung bisa merem babar blas. Nganti taksawang ngisor mripatku ana kantong ireng sing elek kaya zombi.
Neng kantor pegaweku wis padha nunggu. Aku basa-basi njaluk ngapura minangka telat. Banjur tak ujarake urgensine rapat iki. Yaiku ngrembug lanjutane sakwise musibah kemalingan iki. Termasuke ngeklaimke asuransi.
Surasane kantor dadi tegang. Ana debat apa kudu nyilih bank utawa adol saham maneh kanggo nutupi kerugian. Aku dewe sepakat karo loro-lorone yen ora ngowahi stabilitas keuangan perusahaan.
Sakbubare rapat aku rencana meh neng panti pijet. Urusan kantor wis sumeleh. Aku kepingin ora stres lan nglancarake peredaran darah sing muntel ana pundhak sing njarem amarga ngangkat barang abot dhek wingi kae.
Nanging ing tengah ndalan pas numpak mobil, makjejagik ana polisi nyegat aku. Aku kedandapan nyetir mobil. Meh wae nabrak tukang dodol tahu Sumedang neng pinggir ndalan. Aku parkir nganti was-was. Batinku krasa ora penak.
Ah, mosok ta wis konangan karo polisi babagan kantor kemalingan iki. Ora mokal cepet banget polisi isa ngerti sejatine malinge kantorku kuwi.
Ya, pancen aku sing dadi dalang maling kuwi mau. Kantorku tak maling dhewe lan satpame tak kamplengi nganti semaput. Sepele, aku lagi butuh duwet akeh kanggo pensiunku akhir tahun 2014 iki.
Nanging, piye maneh. Kabeh mau wis telat. Aku yo mung pasrah ana njero mobil. Polisi sing gagah gedhe dhuwur mau nutuk kaca mobilku. Tak buka kanthi ndredeg.
Nanging polisi sing sangar lan brengose gedhene sak uler kuwi mau malah mesem.
“Kula saged mlebet, pak?”
Pak polisi mau tak aturi mlebu. Aku wis rencana, polisi mau arep tak nego, supaya ora nyekel aku. 50 % ya ora apa-apa, sing penting aku ora mlebu pakunjaran.
“Wonten napa pak?” pitakonku karo ngeleg idu. Tak jaga praupanku tetep kalem lan ora abang ireng.
“Kula ajeng menehi informasi sekedhik kaliyan panjenengan. Berkas penyelidikan sampun mlebet wonten list job. Penyelidikan mangke ajeng kula lan rencang-rencang wiwiti. Nanging kula kalian rencang-rencang ajeng nyuwun kerjasama saking panjenengan.”
Aku durung bisa nebak apa maksute polisi iki. Nanging tetep tak wangsuli. “Nggih Pak.”
“Kula ajeng nawarake, solusi supados kasus perampokan ini enggal dipun tangani. Istilahipun paket istimewa spesial penanganan kasus.”
“Kula taksih mboten paham maksute pak?”
“Nggih, jujur mawon. Kantor nembe kathah nangani kasus-kasus. Sedaya kasus kudu ngantri rumiyin. Tur, polisi nggih kirang penyidikipun. Nanging, kula saged ngusahaken supaya kasus niki enggal dipuntangani kanthi tuntas.”
Aku dadi paham maksude polisi iki. Dheweke pengin mokili alias meres aku.
“Napa sampun wonten ingkang dicurigai pak?” aku pitakon kanti kalem wis ngerti surasane kahanan sejatine. Polisi iki ora arep nyekel aku, nanging ana prelu liyane.
“Oh, perkawis niku dados rahasia polisi, Pak.”
Aku mantuk-mantuk wae. Banjur meneng kanti suwe ora njawab. Polisi mau dadi keki dhewe. Ngreti yen aku ora kepancing akal buluse mau.
“Nggih pun, kula wenehi wekdal kangge jenengan mikir rumiyin. Niki kartu nama kula. Menawi butuh bantuan sakwayah-wayah saged hubungi kula.”
Daktampa kartu nama kuwi. Banjur polisi kuwi metu saka mobilku lan nyengklak sepeda motore sing ana ngarep mobilku.
Neng njero mobil, aku ngelus dada. Slamet…slamet….slamet. Wiwit mulane aku wis precaya yen kasus perampokan kuwi biasane angel ketemune. Aku precaya polisi apik saiki wis sithik. Liyane kaya sing tak temoni iki.
Yen, ngene iki, rasah samar yen dadi maling, koruptor, utawa begal, bakal dicekel polisi ing tlatah Indonesia iki.

* pegiat Pakagula Sastra, Karanganyar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s