Cap Ji Ki

cerkak kepacak ana harian solo pos, kamis 20/10

1807Capjiki
Dina prei isih ana seminggu luwih. Nganggur neng ngomah ora duwe pagaweyan, apa maneh nunut maratuwo ya rasane susah. Ditambahi sisan kahanan yen dhuwit ana dompet kari sepuluh ewu –isa tekan ngendi? Paling, ditukokne susu formulane genduk wae mung sak klemetan.

Kaya esuk bar subuh iki aku ngamplo karo momong genduk sing lagi umur sesasi. Bayi abang kuwi isih merem melek ngedot saka kempong. Iki ya kahanan ora kepenak maneh. Ketimbang nangis gendhuk diwenehi dot susu formula. Jalaran wayah esuk ngene ki bojoku wis mbantu pagaweyane ibune ana mburi, yaiku bisnis laundry dadakan saben mangsa riyaya. Tur bisnis laundry isih nggunakne mesin cuci manual alias dikumbah nganggo tangan. Amarga kuwi mokal isa disambi karo momong gendhuk.

Mikir kahanan ngene ki, aku ya dadi ngrambyang tekan ngendi-ngendi. Ngetung dhuwit THR lan dhuwit gaji sing wingi wis diwenehke perusahaan, lan saiki wis ora ana turahe. Mangka dina sasi ngarep isih dawa. Terus aku kudu piye? Tambah nggrantes yen kelingan aku sing nunut ana ngomahe maratuwo.

Nanging, maknyut aku kelingan impen dek bengi kae. Impen-impenan nyedaki subuh, utawa kasebut puspa tajem. Jarene para tuwa, impen ana wayah puspa tajem akeh sing maujud lan dadi kasunyatan.

Bener, yen impen iki dadi kasunyatan aku bakal ora nggrantas maneh… nanging, ora, aku ora mungkin nglakoni perkara kaya ngono. Tur, bener orane durung pesthi. Gek mengko ora dadi kasunyatan, terus aku malah rugi pindho. Wis ora nembus, dhuwit sepuluh ewu mau dadi ketut bablas.

Ya, pancen ndhek subuh impenanku katon nyata banget. Sakwijining dina, nalika awan, aku ketemu karo pawongan wadon ana pinggir dalan. Umure setengah tuwa, nanging pakulitane alus katon prawan umur pitulas. Kaya mengkono marakne sosok solahe tambah keibuan. Pas kuwi aku lagi momong gendhuk sing ana gendhongan pit ontelku. Amarga diceluk, aku terus mara marang dheweke.

“Ngiyup ngiriki mas, sengegene nembe panas banter, mesakne gendhuk.”
Embuh amarga aku kepincut suarane sing grapyak utawa praupane sing ayu keibuan mau, dlalah aku mara menyang ngemper omahe.
“Niku putranipun, mas?”

“Nggih mbakyu. Kula ubeng-ubenge ben mboten klayu karo sibune.”

Deweke mantuk-mantuk. Cekak aos, deweke banjur menehi layang sesuwek lan dhuwit satus ewu. Kertas kuwi ana tulisane angka-angka sing samar-samar aku isih kelingan. Ana angka 6x sing arane nengkrang, ana 4= sing arane cawang. Rong angka kuwi ana tulisane seket ewu lan seket ewu.

“Nyuwun tulung jenengan tumbasne nggih mas. Mangke menawi nembus, paron-paron kalih kula.”

Ndlalah, aku terus mangkat wae dikongkon nukokne Cap Ji Ki. Aku wis mari suwe ora nglakoni kaya ngono kuwi. Nanging dikongkon kuwi kok ya terus gampang wae. Apa kaya ngene ki sing jarene penyakit lawas kumat maneh?

Karo gendhong anakku, aku mara nggone tambang Cap Ji Ki. Kebenaran neng kono lagi sepi. Mung ana tukang tambang sing lagi ngedhep paito karo nyonji. Untunge pawongan dodol Cap Ji Ki kuwi ora kenal karo aku.

“Tumbas niki mas.” Tak serahne kertas lan dhuwit satus ewu mau.

Tambang kuwi mantuk-mantuk. “Angka saking pundhi mas? Napa saking mbah adoh?” pitakone.

“Mboten mas.”

“Sajake kok yakin mas, wani tuku nyeket ewunan. Sedina iki cawang karo nengkrange ya mung durung metu. Yen, ngono aku tak melu cawange wae, mas.”

Tak sawang tambange kuwi nulis ana kertas rekapan, cawang sepuluh ewu.

Sak bubare kuwi aku sabar ngenteni metune Cap Ji Ki. Mbayangke yen nembus, aku entuk separoh saka tembusan kuwi. Yen, seket ewu bakal nyadhong limang atus ewu. Yen separone ya rong atus seket ewu. Lumayan dhuwit blas ora kringet.
Cekak aos, pancen metune nengkrang dudu cawang. Aku mlayu genjrit menyang tambang utawa bakule cap ji Ki. Neng warung kono wis akeh wong ngupengi tambang sing lagi mbayari tembusan. Liyane ana sing misuh-misuh amarga ora nembus. Kamongko paitane wis kari sewu repis.

Sak bubare nyadong tembusan aku mlayu genjrit bali wenehne tembusan kuwi marang wong wadon sing keibuan kae. Ora sabar nyadhong jatahku sing rong atus seket ewu. Nanging, dlalah lagi satus meter mlayu aku nyandung krikil sing gedhene sak kentol. Mak dabrus lambeku ngambung aspalan.

Mak tratap, aku tangi. Tak elapi ilerku sing dlewer ana bantal. Tak sawang jam ana tembok, isih jam setengah papat. Aku jebule ngimpi tuku Cap Ji Ki sing metune nengkrang.
***
Tak grayaki dhuwit ana kantong. Isih ana ora ilang. Sepuluh ewu repis tok. Gendhuk wis tak wenehne ibune. Sajak mamang apa sing arep dak lakoni iki. Pisan apa bener yen tuku tjap ji ki iki bakal nembus. Arepo biyen, aku kerep nembus yen tuku Cap Ji Ki amarga sakdurunge enthuk impen puspa tajem. Pindhone, tuku Cap Ji Ki ora bener menggahing agama. Aku uga wis janji karo bojoku arep mareni pagaweyan sing ala. Biyen, aku kandha sak durunge aku arep nikah karo dheweke, arep mareni judi Cap Ji Ki. Bojoku wegah yen diingone karo dhuwit haram ngono kuwi.

Nanging, aku wis ora duwe dhuwit maneh. Rasane isin nunut ngomahe maratuwo ora cekel dhuwit babar blas.
Sikilku tak lakokne terus metu saka ngomah. Ana ndalan tak sawang dalan sing sepi. Warunge Cap Ji Ki kuwi ana pojokan desa kana. Paling telung menit aku wis tekan kana. Yen aku tuku nengkrang sepuluh ewu, bakal entuk satus ewu. Terus, dhuwit sing seket ewu tak tukokne maneh ben dadi tambah babar. Mengko yen ana limang gebukan maneh, lumayan sedhina tak etung isa entuk limang atus luwih. Atiku dadi bombong. Minimal aku isa cekel dhuwit sithik. Bedha yen babar blas aku ora nyekel.

Tanganku gemeter. Aku titen kahahan ngene ki. Biasane mbiyen yen arep nembus, tanganku mesthi nganggo gemeter dhisik kaya buyuten. Yen tuku babar mesti nembus ora tau luput. Mulane mbiyen akeh wang padha niteni. Terus akeh sing melu-melu apa sing dak tuku. Biasane padha akeh sing nembus. Nanging sanajan ngono biasane dhuwit saka Cap Ji Ki kuwi ora awet. Terus enthek dinggo jajan utawa tuku mendhem.

Ora sadar yen sikilku wis ana ngarep warung Cap Ji Ki. Neng kono akeh pawongan sing padha mendhem. Mesthi bar padha lagi nembus tuku Cap Ji Ki.

Ilerku netes maneh. Ayo, tuku sepuluh ewu wae. Yen nembus entuk satus ewu. Rasah wedhi yen dosa. Mung pisan sedina iki wae. Mumpung lagi entuk impen puspa tajem. Eman-eman, kandhane atiku.

Aku mlangkah sak jangkah. Tanganku isih gemeter. Neng sisih tengenku adoh ana pawongan wong wadon ana impenku. Kahanan ini babar blas ora nyimpang saka impenku. Dheweke uga ngawe-awe marang aku. Aku tambah ngelek idu mbayangke dhuwit atusan ewu sing abang-abang ana tanganku. Dudu dhuwit sepuluh ewu repis sing sing lethek kuwi.

Nanging aku uga kelingan bojo lan anakku neng ngomah. Kelingan dheweke ngumbahi klambi jasa laundry dadakan dina riyaya kuwi. Kelingan anakkku sing lagi drembo-drembone ngombe susu formula. Kelingan uga janjiku marang bojoku yen aku mareni saka judi Cap Ji Ki.

Aku nganti kudu ngunjal ambegan. Ujian iki bokmenawa cilik kanggone liyan, nanging kanggoku gedhe. Kahanan ngene iki sing akeh dilakoni kanca-kanca mbiyen. Awale nasibe mujur nembus Cap Ji Ki. Sedina entuk limang atus ewu gampang banget. Nanging mburi-mburine rugi, kalah terus, pit montor, ontel, lan sawah nganti kedol kalah ana palagan Cap Ji Ki.

Aku ngunjal ambegan maneh. Istighfar. Ah, pancen setan kuwi ora leren gawe njlomprongne manungsa. Aku istighfar banjur mbalik klepat saka panggonan kuwi.

Tak cekel dhuwit sepuluh ewu ana kantong karo mlaku mulih. Ora bakal tak tukokne Cap Ji Ki. Ben, dhuwit mung sitik. Nanging luwih penting aku isih dadi wong lanang sing konsisten karo janjine. Sepisan maneh, isih luwih becik dadi wong lanang kere ketimbang wong lanang sing mlenca-mlence ora konsisten karo janjine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s