Daily Archives: 10 January 2013

Sebagian sebab-sebab kemenangan

Pada waktu Umar bin Khattab mengirimkan utusan di bawah pimpinan Sa’ad bin Abi Waqqash untuk menaklukkan Parsi, beliau menulis surat/pesan yang isinya memberikan sebagian sebab-sebab kemenangan tentara muslimin. Ada 3 hal penting yang disampaikan Umar sebagai amirul mukminin kepada Sa’ad bin Abi Waqqash. Inilah isi pesan itu :

1. Takwa kepada Allah
Setelah itu, aku perintahkan kepadamu dan semua tentara yang ikut brsamamu untuk bertakwa kepada Alla dalam keadaan bagaimanapun juga, sebab takwa adalah senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan musuh serta siasat perang yang paling hebat.

2. Meninggalkan segala bentuk perbuatan ma’siat
Aku perintahkan pula kepadamu dan orang-orang yang ikut bersamamu, agar menjaga dari perbuatan ma’siat lebih cermat daripada menjaga serangan musuh, karena dosa-dosa tentara itu lebih menakutkan mereka sendiri daripada serangan musuhnya. Kemenangan kaum muslimin itu akibat perbuatan ma’siat musuhnya. Andaikata mereka tidak berbuat ma’siat orang-orang muslim tidak mempunyai kekuatan, sebab Continue reading