Monthly Archives: July 2011

Paijo cidra tresna (II)


Bocah-bocah rombongan saka Jawa dadi krasan ana ngomahe pak RT. Tanggapan kulawargane Pak Sadikan uga semanak banget. Saya suwe pasrawungane wong sakrombongan cepet banget rakete.
Apa maneh yen ana Rumini. Bebasan witing tresno jalaran saka kulina, Rumini dadi seneng marang Paijo. Pak RT Sadikan sajake ora nggondheli manawa Rumini gandheng karo Paijo.

Karepe Paijo sakjane mung biyasa wae, dianggep panglipur. Lan sarane Pak Wagiman, ora apa-apa kanggo nggangsarake rerakatene karo wong pedhalaman kono. Telung sasi wae, ora suwe, mangkgono jarene Pak Wagiman.

Ora krasa pambangunan mejid wis kari ngethungi dina. Seminggu maneh dikira-kira mesthi rampung. Mejid sing meh rampung iku katon magrong-magrong lan endah. Wernane biru, jobine tegel abang lan gendhenge ijo. Pelatarane amba dikupengi pager tembok sing dhuwur diwerna putih resik. Continue reading

Pertobatan Si Pencuri


Se­per­ti­ga ma­lam ada­lah ke­ge­lap­an pa­ling ke­kal di la­ngit. Ha­nya be­be­ra­pa orang, yang ka­re­na hi­da­yah-Nya, bi­sa ba­ngun dan per­gi ber­wu­du. Se­o­rang sua­mi mem­ba­ngun­kan is­tri­nya de­ngan me­mer­cik-mer­cik­kan air ke wa­jah is­tri­nya yang ter­ti­dur pu­las. Sang is­tri ha­nya meng­ge­li­at.
Na­mun sang sua­mi kem­ba­li me­nyu­ruh­nya ba­ngun un­tuk ber­wu­du.

Me­re­ka sa­lat ma­lam ber­sa­ma. Tak­bir se­ra­sa me­ra­yu di ke­he­ning­an ma­lam. Sa­lat pa­ra mu­ja­hi­din yang rin­du ingin me­li­hat wa­jah-Nya. Su­jud ingin men­cium sur­ga-Nya. Se­ke­jap, sua­sa­na di mu­sa­la ke­cil da­lam ru­mah itu men­ja­di se­nyap dan da­mai. Hing­ga tak me­ra­sa sa­at itu se­o­rang pen­cu­ri me­nye­li­nap ma­suk ha­la­man. Lang­kah­nya se­ri­ngan ku­cing dan ia mem­ba­wa ling­gis ke­cil un­tuk me­ngung­kit jen­de­la.

Pen­cu­ri itu ber­ha­sil me­lom­pat ma­suk ke da­lam ru­mah. Se­je­nak ia me­na­jam­kan pan­dang­an dan mem­bang­kit­kan in­stui­si­nya, di ma­na­kah le­tak ka­mar yang me­nyim­pan har­ta ber­har­ga.

Pen­cu­ri itu ber­pi­kir. Ru­mah ini mi­lik se­o­rang gu­ru ne­ge­ri. Se­o­rang pe­ga­wai pas­ti bu­kan orang mis­kin. Pas­ti ada har­ta ber­har­ga ter­sim­pan da­lam le­ma­ri atau la­ci. Continue reading

Pai­jo ci­dra tres­na (I)(ana can­dha­ke)


Bi­yen ana kan­dha yen wis mu­lih sa­ka pa­ran Pai­jo ba­kal nem­bung Sur­ti. Yen wis mlum­puk go­lek dhu­wit sa­ka ker­ja ngran­tau. Yen wis cu­kup ce­leng­ane. Ka­ya ngo­no ik­ra­re Pai­jo bi­yen.
Mu­lih sa­ka Ja­kar­ta wis ora ta­han ngam­pet kang­ene ma­rang Sur­ti. Cah lo­ro do­lan ba­reng me­nyang ta­man ria.
Sa­di­na wutuh cah lo­ro we­gah mu­lih amar­ga sa­ka kang­ene.

Cah lo­ro pa­dha ke­tam­ane as­ma­ra. Pai­jo nga­jak Sur­ti ngin­ep ho­tel. Sur­ti ma­nut wae. Wong tu­wa­ne Sur­ti sa­ja­ke uga ikh­las ka­ya­ta wis pes­thi yen jod­ho­ne Sur­ti ku­wi ge­nah Pai­jo.

Neng ho­tel ya mes­ti ora mung tri­ma ma­ngan lan tu­ru. Pai­jo uga nor­mal sak nor­mal-nor­ma­le lan Sur­ti, cah wed­hok wis ge­dhe, ora no­lak Pai­jo sing nga­jak ji­mak. Continue reading