Bangsat Ilat

Bapak yaiku salah sijining pawongan sing paling tak tuladhani neng donya iki. Bapak uga dadi inspirasiku tekan saiki. Kasunyatan kabeh sadulurku uga setuju manawa pancen Bapak kuwi pejuang keluarga sejati.

Aku uga ora maidho babagan perjuangane Bapak ndadekake jejeg keluwarga. Dadi mitra setyo tuhune ibu pirang-pirang tahun. Sewalike ya ngono. Sajroning uripe, Ibu uwis cukup ngrasakne seneng memitran karo siji-sijine pria sing saiki dadi kepala kaluwarga lan garwane iku.

Biyen Bapak dadi guru SD. Jabatan terakhire dadi Kepala Sekolah. Nanging sak bubare pensiun, Bapak ora akeh kesibukanne. Paling-paling ya mung uthak-uthek ana kandang mburi ngurusi pithik apa ngurusi kebon sithik sing ditanduri palawija lan pala kependem. Prinsipe Bapak, wong kuwi ora kena nganggur. Tur maneh Bapak emoh yen wong pensiun kuwi dipadhakne kaya wong jompo sing biasane malah dadi reribet urusan anak-anake.

Nanging, lagi-lagi wae iki, ibu nggresula, nggresah. Kabeh putra-putrane telu dilumpukne.

“Ibu jaluk ngapura menawa kudu ngrepotne kowe kabeh. Ya iki jalaran Bapakmu sing saiki wis maleh. Bapakmu saiki wis ora kaya biyen.”
“Bapak maleh pripun, kados pundi, bu?” Lusi adikku sing nomer loro sajak kuwatir.
“Bapakmu wis maleh sak apa-apane. Aku ora ngarani, nanging kasunyatan saiki Bapakmu meh saben dina senengane nyaba warunge Bu Tutik. Bapakmu maleh dadi bangsat ilat sing senengane njajan ana warung.”

Lan jalaran aku anak sing mbarep dhewe, aku didhawuhi ibu nyedhaki Bapak. Aja nganti kelantur-lantur, ngono ngendikane ibu.
Esuke kuwi aku nyedhaki Bapak sing lagi njupuki endog pitik ana tarangan. Ana telung babon sing lagi ngendog. Biasanya endoge kuwi separo ditetesne lan sing separone didol nggo tuku pakan utawa diijolke kebutuhan ngomah liyane.

“Boten ditetesne mawon endoge pitik, pak?” pitakonku.
“Babone wis akeh. Ra conggah maneh ngurusi.”

Aku melu ngewangi njupuki endog ana tarangan. Rasane ya melu seneng arepa Bapak sing duweni pitik kabeh mau dudu aku.

“Lha kowe, apa ora pengin ngingu pitik?”
“Ah, boten pak. Teng kutha boten wonten panggen kangge nginggu pitik. Yen diumbar nggih malah didukani pak RT.”
“Iki endog arep tak dol neng nggone bu Tutik sik.”
Ah, aku dadi kelingan ceritane ibu. Jarene saiki bapak seneng nyaba warunge bu Tutik, bathinku melu sujana.
“Mboten kesel yen mlampah teng warunge bu Tutik niku pak? Boten warunge bu Jono niku kemawon ingkang luwih celak?”
“Ah, aku karo mlaku-mlaku. Malah karo olahraga sisan.”

Aku ra iso menggak kepinginane Bapak. Sakjane aku uga pengin nginthil bapak. Nanging tak pikir-pikir maneh, kok rasane ora pantes bapake dewe dirunduk kaya ngrunduk pawongan sing arep nglakoni gaweyan ala.

Esuke akhire aku oleh wektu sing apik supaya bisa ngorek keterangan saka Bapak lan mungkasi amanahe ibu.

“Ajeng mlampah-mlampah pak?” pitakonku.
“Ora, mung arep tuku sega loyang kanggo pakan pitik neng warunge bu Tutik.”
“Kula tumut angsal pak ?”
“Ya karepmu…”

Akhire aku ndherek bapak. Lakune bapak ora kalah ringas karo aku. Bapak uga ngendhika yen dheweke emoh dikon ngganggo teken. Dudu wong jempo, kok kon nganggo teken, ngono kandhane Bapak.

“Sajatose kula nggih ajeng matur kaleh Bapak,” kandhaku karo mlaku.
“Sajak penting, arep ngomong apa?”
“Bapak kok sakniki asring nyaba warung bu Tutik, nggih?”.
Nanging Bapak malah mesem.
“Sing ngakon takon apa ibumu?”

Aku ra bisa endho. “Nggih Pak. Ibu sujono menawi bapak maleh dadi bangsat ilat ingkang pagaweyane seneng jajan warung.”
Eh, Bapak saiki malah ngguyu kemekel.
“Ah, Ibumu kuwi ora mudheng. Senengane digawa ati wae. Ibumu kuwi yen lagi karep ngomong senengane digedhek-gedhekne.”
Guyune bapak isih durung mari.
“Nanging karepe ibu niku sae pak.”
“Ah, kebeneran mumpung kowe saiki melu aku. Rasah tak omongi maneh. Nanging kowe dewe mengko sing mbiji apa sing tak lakoni neng warung. Apa aku jajan? Apa amung ndolani bu Tutik?”

Aku manut ngetutke bapak. Akhire ora suwe aku teko warunge bu Tutik sing lagi wae dibukak separuh. Bapak langsung nyeru salam neng arepe lawang.

“Assalamu’alaikum…”
“Wa’alaikum salam….”
Ora suwe wanita setengah umur metu soko njero ngomah.
“Pak Wahid, ajeng mendet sego aking nggih?”

Bapak manthuk, lan nyawang aku. Aku sing dadi ra penak. Bu Tutik let sedhela metu karo nggowo sak plastik gedhe sego aking.

“Niki kaleh artone endog ndek wingi. Matur nuwun sanget ngih pak?”
“Nggih pun, kula langsung pamit mawon. Niki nembe wonten putrane manthuk saking kutho.”

Aku manthuk karo bu Tutik sing mesem marang aku. Radha perkewuh amarga aku wis rasan-rasan neng mburine.

Aku karo Bapak banjur bali nurut dalan mau. Ya sega aking tak cangking ana pundakku. Lumayan rada abot. Teka ngomah ya mesti kemringet. Nanging aku rasah perlu sulaya.

Neng dalan karo mlaku akhire bapak crita.
“Ya kuwi pawongan sing jenenge bu Tutik. Aku saben dina rono kuwi ya adol endog pitik lan tuku sega aking. Nanging kuwi uga ikhtiare bapakmu iki pengin bantu marang usaha warunge bu Tutik. Bu Tutik kuwi kan tergolong penduduk miskin neng komplek perumahan kene.”
“Lajeng punapa hubungane kalih Bapak?”
“Bu Tutik kuwi sanajan dadi wong miskin dewe ing desa kene ora tau gelem yen diwenehi sedekah. Lan caraku bisa bantu dheweke ya kuwi, aku mesti adol endog utawa tuku pakan pitik neng warung bu Tutik. Aku wegah tuku neng mall apa supermarket, yen neng warunge bu Tutik sedia. Kabeh kuwi ben bu Tutik duwe dagangan sing ajeg lan bisa mundhak dadi gedhe. Nanging ya kuwi, kok malah ibumu sujana. Ngarani aku maleh dadi bangsat ilat. Wong aku ya terus langsung bali sak bubare apa yang tak perlokne wis entuk.”
Aku lagi dhong karepe bapak.
“Nggih ibu niku ra bingung, jalaran boten wuninga kersane Bapak.“
“Mikirku kuwi wong wedhok kuwi senengane etungan. Ketimbang mengko dadi udur.”

Aku manthuk-manthuk. Ibu pancen perhitungan babagan duwit kanggo ngomah. Nanging pancen ibu uga gedhe jasane dadi manajere keuangan keluwarga.

Bapak nututke maneh ngudarasane.
“Aku sok-sok bingung karo pemerintahe dhewe iki. Ngapa akeh bantuan neng wong miskin kok bisa dikorupsi utawa salah sasaran? Uga akeh bantuan sing malah kleru menggok dalan. Wong mlarat kaya bu Tutik kuwi mesthi kelewat.
“Pancen wong miskin kuwi wajibe kudu dibantu lan disokong karo sing mampu. Lan iku sakjane dadi tugase pemerintah. Umpamane zakat isa diterapne neng negara, mesti wae kesenjangan sosial kuwi ora ana. Sing duwe kekayaan wis kena jatah zakat ya kudu ditarik zakate lan disumbangke kanggo para fakir miskin. Kowe rak ya ngerti to sakjane wong sugeh neng Indonesia iku ora sithik?”

Aku manthuk-manthuk maneh. Kasunyatan bapak kuwi duwe niat becik. Saiki aku rasah perlu melu-melu sujana yen bapak maleh dadi bangsat ilat.

Akhire aku nglumpukne sedulur-sedulurku kabeh. Aku pengin nutukne niat apike bapak kuwi, yaiku aku karo sedulurku sing wis mampu zakat, utamane zakat mall, aku pengin ngoordinasi zakat kuwi supaya bisa disumbangke karo wong sing mbutuhake Alhamdulillah kabeh sedulurku dukung lan setuju ora pengin ketinggalan babagan nglumpukne zakat mau.

Cerkak Atmo Kanjeng
dimuat dalam jurnal tempe bosok Balai Sastra Kecapi

4 thoughts on “Bangsat Ilat

 1. sedjatee

  muantap kangmas…
  ya begitulah profil ibu-ibu, banyak curiganya…
  thanks inspirassinya…
  salam sukses…

  sedj

  Reply
 2. Maulana Mufti

  rasane koyo nang negeri endi mbuh,… ra weruh…

  bosone inyong wong bumiayu ora koyo ngono,… duh, bosone inyong kasar mas,

  pengin inyong bisa boso koyo ngono…

  mbiyen iyonge ora belajar boso jowo alus,

  dadine kaya kiye…

  apik artikele,… aku yo pengin nggawe blog khusus boso jowo…

  kapan yo…. ra ngerti aku….

  ojo lali karo blog ge aku ya,.. okeh artikel sing apik-apik lho, sing postingan anyar kae, koyone ana sing cocok nganggo njenengan mas, nin kene..

  Reply
  1. atmokanjeng

   siap gan..
   blognya mantap, originale..
   dakwahnya juga kuat. pengin niru…
   assalamu’alaikum ..

   Reply
 3. Maulana Mufti

  rasane koyo nang negeri endi mbuh,… ra weruh…

  bosone inyong wong bumiayu ora koyo ngono,… duh, bosone inyong kasar mas,

  pengin inyong bisa boso koyo ngono…

  mbiyen iyonge ora belajar boso jowo alus,

  dadine kaya kiye…

  apik artikele,… aku yo pengin nggawe blog khusus boso jowo…

  kapan yo…. ra ngerti aku….

  ojo lali karo blog ge aku ya,.. okeh artikel sing apik-apik lho, sing postingan anyar kae, koyone ana sing cocok nganggo njenengan mas, nin kene..

  http://aslibumiayu.wordpress.com/2010/05/05/hukum-menggunakan-smiley/
  http://aslibumiayu.wordpress.com/2010/06/03/hukum-gambar/
  http://aslibumiayu.wordpress.com/2010/04/04/berinternet-sehat-membendung-mudharat/

  pangampura sadurunge, podo-podo saling nasehat-menasehati maring kebenaran lan kesabaran…

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s