Tikus Nggrudug Omah

tikus

Kajate Heni karo garwane ngedegne omah dhewe saiki wis klakon tenan. Omah kuwi ora gedhe magrong-magrong kayata loji gandrung sing kerep ditonton aneng sinetron-sinetron tv kae. Nanging, Heni tetep syukur alhamdulillah, saikine wis bisa mentas ngedegne gubug dhewe, ketimbang biyen isih numpang maratuwa. Heni rumangsa tenan, umpama nggandul maratuwa ngono arep ngapa-ngapa ora bebas.
Sakjane, babagan omah anyar kuwi mau wis cukup bisa kanggo bungah atine Heni lan garwane. Malah dhek acara boyongan pindah omah kae Heni ngundang tangga teparo ngiras acara syukuran. Nanging ndilalah, yen wong urip kuwi kebak panggone masalah, lha kok ngepasi wae neng omah anyare kuwi ana perangan sing mesthi gawe gidhu lan anyel atine Heni, ya kuwi bedhes-bedhes tikus sing ora dinyana-nyana saka ngendi asal papan dununge, lha kok melu boyongan pindah menyang omahe Heni. Lan tumekané bedhes-bedhes tikus mau ora trima siji baka siji nanging grudugan, sak brayat dijak kabeh.
Heni kuwi paling jijik karo sing jenenge tikus. Lan tambah gawe anyele Heni tikus-tikus kuwi sajak ora duwe rasa wedi babar blas karo manungsa. Nalika Heni mencerengi, tikus gedhe kuwi –sing katone tikus wedok- ngadeg karo lambene umak-umik sajak nantang Heni.
Ora cukup kuwi, kerep banget saiki meh saben dina Heni kerep kelangan lawuh ana meja lan lemari makan. Sakjane Heni uga wis ngati-ngati tenan. Lawuh maeman mau wis ditutupi kanti rapet banget. Lemari makan dikunci grendel. Nanging tikus-tikuse kuwi ora kurang akal. Lemari uga krodong panganan dikrikiti bolong kabeh kaya kranjang. Heni karo garwane klakon mangan lawuh sisa-sisane tikus-tikus mau.
Heni sansaya kemropok. Jane arep dikapakake maneh ben bisa tikus-tikus mau ora nglunjak karo Heni sing ngreksa omah. Heni nganti gething lan jijik nyawang tikus sing clurat-clurut liwat neng tembok omahe sing durung diplester, sok-sok nyolongi lawuhe sing arep dimaem Heni lan garwane. Malah yen bengi tikus sakbrayat kuwi glodagan rame ing plafon dhuwur kamar turune Heni.
Nate garwane nudhuh Heni sing gawe glodagan amarga sing lanange mau lagi enak-enak nonton bal-balan ana tivi neng ruang keluarga.
“Ngapa lho dik, bengi-bengi glodagan? Mbok sesuk wae sing luwih padhang. Apa ora ana dina ta sajake wayah mene kurang gaweyan?” ngono semaure garwane Heni sing lagi nonton tv ana ruang tengah.
Rasane atine Heni neng turon tambah anyel lan kemropok. Sakjane sing lagi glodagan mau tikus-nanging sing didukani kok malah deweke. Kaya-kaya umpamane bisa nyekel tikus mau, arep dikremus dhewe…ora, kaya tahu bacem wae dikremus. Ya mesthi diidak kanthi mencedel!
*
Esuke Heni ngudarasa karo garwane sing lagi arep budhal mangkat kerja.
“Mas, panjenengan kuwi apa ora pirsa babar blas yen omahe dhewe ki sansaya dadi omah tikus?”
“Lha ngapa yen ana tikus neng omah iki?”
“Ya, dibasmi mati ngono. Ora eman aku yen mateni tikus!”
“Ya karepmu. Nanging tak weling, aja pisan-pisan nganti ngracun tikus. Amarga yen ana bathang tikus ora ketemu, malah ndadekne gawe, marai omahe dhewe iki dadi mambu bacin.”
Ora kacek. Nganti garwane budhal sambate Heni mau ora digubris. Garwane sing genah ora menehi solusi kanggo mbasmi tikus. Namung menging aja nganti ngracun tikus neng ngomah.
Heni mutusaké nglanggar pesene garwane. Ora mokal, mbasmi tikus tanpa ngracun. Mumpung garwane ora ana ngomah, Heni nggasangi sak piring bandeng sing wis diwurwuri racun tikus. Didelehne bandeng racun tikus mau ana ing jogan pawon. Rasah suwe-suwe, sakplengetan wae ditinggal Heni neng mburi, sakpiring bandeng mau wis maleh resik gusis. Genah sing ngembat bandeng kuwi bedhes-bedhes tikus. Ya wis ben, panganen kabeh yen pingin modar, ngono pangajabe Heni ing njero ati,
Usahane Heni ana kasile, tikus-tikus sing wis nekat mangan bandeng padha pating keleleran ana njogan pawon padha mati nglekar kobong lambunge kena racun.
Nanging bungahe Heni bisa mateni tikus ora suwe. Garwane ndukani marga ora setuju karo cara kang ditindakake Heni.
“Lha, kowe mau tak kandhani piye? Kok nekat ngracun tikus?” semaure garwane karo sereng.
“Lha, jenengan namung mendel mawon. Napa saged tikuse mati yen boten diracun?”
“Karepmu yen arep nekat! Ngomahmu rak mambu bathang. Cobanen sepisan maneh, yen ora ngandhel!”
“Lha, pripun solusine, mas? Kula sakjane nggih boten kepingin mambu bathang. Saiba wae yen omahe dhewe diplester kabeh ngono, tikuse ya mesti ilang.”
“Ngono ya apik wae, nanging apa isih duwe dhuwit awake dhewe? Arep ngrampok sik piye? Gaji sewulanku dadi satpam sewulan babar blas ora ana turahe. Entek nggusis nggo mbayar cicilan utang kiwa tengen ndhek ngedegne omahe dhewe mbiyen kae.”
“Aku mengko bisa nomboki nggo cincin kawine dhisik, rak ora apa-apa, to mas?”
“Eman-eman yen mung arep dientekne kanggo mbangun omah. Dhuwit pira wae mesti bakal kurang. Amrih apike kanggo persiapan besuk umpama wayah kowe babaran.”
Heni meneng, garwane wis panggah ora setuju yen miturut carane kuwi. Ya wis, dheweke kudu manut karo pimpinan omahe, garwane lanang. Terus saiki pagaweyan mbasmi tikus mau direkadaya kaya adat biasane yaiku kucing-kucing maratuwane sing cacahe luwih saka siji. Nanging Heni ya ora mung cukup meneng tok, dheweke uga masangi jekrekan supaya tikus kuwi cepet sudane.
E, kabeh cara wis dilakoni, saka jekrekan sing cringih-cringih kae, uga jekrekan sing neng jeroné dipasangi panganan mengko yen tikuse mangan, lawangé isa nutup dhewe. Nanging kanti cara kuwi mau sajake ora ana kaceké. Bedhes-bedhes tikus kuwi sajake duwe akal. Panganan neng jero jekrekan isa ilang nanging tikuse babar blas ora kecekel. Nganti nggumun Heni. Apa tikus-tikus ing jaman saiki wis dadi pinter-pinter kaya tikus sing ana film MouseHunt kae.
Lha, saiki terus piye? Garwane ora setuju yen dheweke ngracun tikus, wedi omahe dadi mambu bathang. Nanging yen terus meneng wae, sabar wis entek sabaré.
Nanging saka anyele, Heni sepisan maneh nekat ngracun tikus-tikus sing ana omahe. Yo wis ben yen diseneni bojone. Sing penting tikuse isa minggat kabeh.
Heni tuku racun tikus sing rada larang regane. Sing manjur cap macan. Sing ing etikede ana tulisanne tikus mati ora mambu bathang! Dicepakake limang piring racun tikus sing diwur-wurake neng bandeng goreng mau. Didelehne piring bandeng mau pirang-pirang enggon, nanging utamane ana ing pawon yaiku enggon sing paling disenengi tikus.
Manjing subuh Heni wis mruput tangi pengin weruh kasile pagaweyane ngracun tikus. Bener tenan, racun tikus sing larang mau ampuh tenan. Heni nemokake meh sepuluh tikus pating glinting mati keracun nglumpruk ing jogan pawon. Tikus gedhe cilik lan sedhengan katon sak brayat keleleran dadi bathang ngrubung cedhak piring bandeng.
Ben kapok pisan, bungah atine Heni. Enggal wae bathang-bathang mau disingkirake. Jogane dipel lan tikus-tikus mau diobong sisan ana tempat sampah. Kabeh saiki wis resik. Atiné Heni seneng omahe wis ora ana tikuse maneh.
Nanging, ndilalah ndadak Heni jondhil sakawake ngerti bathang gedhe glinting neng pojok lawang sing rada ndhelik. Pancen bener kewan putih gedhe mau kucinge maratuwane sing melu mati jalaran melu mangan bandeng sing diwurwuri racun.
Heni enggal nyingkirke bathang kucinge maratuwane kuwi mau. Bathang mau ora dibakar campur karo tikus nanging dipendem ana kebon buri. Untung wae maratuwone kuwi kucinge ora mung siji tok.
*
Meh seminggu tikus-tikus ora katon maneh ana sing mrambat tembok ngomahe Heni. Usahane Heni mau bisa diarani sukses, kajaba ana ambu bacin bathang tikus sing nyentak banget.
Paribasan sakrapat-rapate nyimpen bathang tetep wae mesti mambu Heni akhire ora bisa selak karo garwane yen dheweke bubar ngracun tikus.
“Kowe ki wong wedok dikandani pisan-pindho ora nggugu? Saiki yen sakomah dadi mambu bathang tikus ngene ki, piye?!”
“Lha, jenengan mung cukup meneng waé. Aku pancen ora betah urip karo tikus, bedha kalih jenengan.”
“Maksudmu?!”
“Jenengan mlester omah ya ogah, arep piye maneh?”
“Aku ki ora lagi ngrembug mlester omah, tak kandhani ya! Kok isih ngengkel to?”
“Alah, kuwi rak ya mung alasane jenengan mawon. Sakjane, kula nggih purun cucul ragat mlester omah.”
Dadi tambah rame udur-uduran mau. Pungkasane wong loro padha ora gelem ngalah. Kabeh nyalahke siji lan sijine. Malah nganti krungu maratuwane sing omahe pancen gancet sakpekarangan karo omahe Heni.
Untung wae, maratuwane Heni duwe niat apik karep menehi solusi apa ta sing digawe ribut.
Heni kepaksa matur sak anane. Masalahe amarga omah sing akeh tikuse lan Heni uga ngaku menawa dheweke wis mateni kucing putih open-openane maratuwane kuwi.
“Wis, kuwi ra apa-apa. Saiki dirembug sing luwih penting wae.”.
Heni dadi kaget, kok maratuwane ora nesu.
“Jenengan boten duka, bu?”
“Kuwi ora apa-apa. Sing baku saiki, bubar krungu apa sing kokributke wong loro, aku saiki pengin mbantu, umpamané tak silihi dhisik dhuwit kanggo mlester omah piye?”
“Boten bu, matur nuwun. Utange kula taksih kathah. Mengko, gek apa blanja namung kangge nyaur utang thok.”
Sakjane batine Heni seneng umpamane maratuwone gelem mbantu nyilihi dhuwit dhisik.
“Ya, ngene wae, kowe tak siliihi. Mengko yen wis duwé dhuwit wae, bisa mbok balekna. Rasah digawe nggekeng. Apa kowe gelem omahmu akeh tikuse pas kowe duwe anak sokben?” Semauré maratuwane Heni cemengkling, sajake ikhlas tenan arep nyilihi dhuwit.
Heni mbeneraké, umur ngandege ya wis gedhe, patang sasi engkas malah wis nglairake. Nanging dheweke namung isa nyawang garwane.
“Pripun mas?” pitakone Heni marang garwane.
“Nggih pun menawi ibu purun nyilihi arto rumiyin. Kula nggih wegah anak kula mengke menawi rebutan panganan kaleh tikus,” akhire jawabe garwane Heni.
Heni saiki dadi mesem. Kabeh jalaran saka maratuwane sing biyen diarani seneng turut campur, nanging malah ora sitik anggone ngewangi mbantu.
Akhire omahe Heni saiki tambah resik lan sing penting ora bakal ana tikuse maneh. Heni lan garwane uga manut maratuwane supaya kucing ben ora tikuse padha ngaleh.
Wis genah omahe Heni ora ana bedhes-bedhes tikus-tikus sing nggilani mau. Umpamane ana tikus, namung boneka-boneka tikus micky mouse sing ana kamar bayi sing dicepakake kanggo nglipur jabang bayine sokben yen lair.

2 thoughts on “Tikus Nggrudug Omah

  1. sedjatee

    sip… panjenengan karanganyar tapi basa jawane kok cengkok semarangan… gakpapa ding, sing penting boso jowo, hehehehe…

    sedj

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s